หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ : พุทธสัญลักษณ์ล้านนาประเภทเครื่องใช้ในพิธีกรรมพุทธศาสนา หน้า 1/7 พุทธสัญลักษณ์ล้านนาประเภทเครื่องใช้ในพิธีกรรมพุทธศาสนา
 

กิจกรรมบริการวิชาการ


ครั้งที่ 1

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“พุทธสัญลักษณ์ล้านนาประเภทเครื่องใช้ในพิธีกรรมพุทธศาสนา”

ระหว่างวันจันทร์ที่ 16-วันพุธที่ 18 มีนาคม 2552

ณ วัดไหล่หินหลวง ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
     
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
หน้าถัดไป >
พุทธสัญลักษณ์ล้านนาประเภทเครื่องใช้ในพิธีกรรมพุทธศาสนา