หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
พุทธสัญลักษณ์ล้านนาประเภทเครื่องใช้ในพิธีกรรมพุทธศาสนา กิจกรรมบริการวิชาการ : วัดกับการจัดการงานพุทธศิลป์ หน้า 1/14 วัดกับการจัดการงานพุทธศิลป์
 

กิจกรรมบริการวิชาการ


ครั้งที่ 2

การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง

“วัดกับการจัดการงานพุทธศิลป์”

วันที่ 14 กันยายน 2552

ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ อาคารสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม

วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่

 

 
     
พุทธสัญลักษณ์ล้านนาประเภทเครื่องใช้ในพิธีกรรมพุทธศาสนา
หน้าถัดไป >
วัดกับการจัดการงานพุทธศิลป์