หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
ลัทธิพิธีกรรมต่างๆ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
 

แผนผังเว็บไซต์


          การจัดทำ Web site ในโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดีศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ.2552 เป็นการวางแนวคิด (Themes) เรื่อง พุทธศิลป์ล้านนา ในการนำเสนอข้อมูลด้านภูมิปัญญาในการแปลงคติธรรมเพื่อถ่ายทอดในเชิงสัญลักษณ์อย่างเป็น รูปธรรม และองค์ความรู้ในการตีความหมายและการนำไปใช้อย่างถูกต้อง จำนวน 3 หัวข้อหลัก คือ

           1. ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์
           2. การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา
           3. การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติหน้าหลัก


ความเป็นมาของโครงการ
           หลักการและเหตุผล
           วัตถุประสงค์ของโครงการ
           แนวคิดในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพุทธสัญลักษณ์
           วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลด้านพุทธสัญลักษณ์ล้านนา

การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์
           แนวคิดทฤษฎีหลัก
                      1. พุทธประวัติและชาดก คติไตรภูมิจักรวาล ป่าหิมพานต์
                                1.1 พุทธประวัติและชาดก
                                1.2 คติไตรภูมิจักรวาล
                                1.3 ป่าหิมพานต์
                     2. ระบบการสร้างสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายในทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
                                2.1 ข้อมูลจากการศึกษาพุทธสัญลักษณ์ปัจจุบัน
                                2.2 การนำพุทธสัญลักษณ์ไปใช้ในปัจจุบัน
           งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์
           1. ความหมายของสัญลักษณ์และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
           2. การสื่อสารด้วยระบบสัญลักษณ์ และความจำเป็นที่ต้องมีระบบสัญลักษณ์ในศาสนา
           3. ประวัติและที่มาของพุทธสัญลักษณ์
                      3.1 พุทธประวัติ
                                 3.1.1 ประสูติ
                                 3.1.2 ตรัสรู้
                                 3.1.3 ปรินิพพาน
                      3.2 ชาดก
                      3.3 ไตรภูมิจักรวาล
                      3.4 เมตไตรยพยากรณ์


การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา
           1. รูปแบบของงานพุทธสัญลักษณ์
                      1.1 ด้านศิลปกรรม
                      1.2 ด้านสถาปัตยกรรม
                      1.3 ด้านภาษาและวรรณกรรม
                      1.4 ด้านพิธีกรรม
           2. วิธีการการถ่ายทอดพุทธสัญลักษณ์
                      2.1 ลักษณะการอบรมสั่งสอนคนในอดีต
                      2.2 เรื่องราวที่ก่อให้เกิดการสร้างงานพุทธสัญลักษณ์
                      2.3 การถ่ายทอดพุทธสัญลักษณ์สู่งานพุทธศิลป์
           3 การแปลความหมายของงานพุทธสัญลักษณ์
                      3.1 ความหมายและความเชื่อเรื่องจักรวาล
                      3.2 วัดและการจัดวางผังวัด
                                 3.2.1 ความหมายของวัด
                                 3.2.2 การจัดวางผังวัด
                                 3.2.3 การสร้างวัดตามคติจักรวาลและสัญลักษณ์ในการจัดวางผังวัด
                      3.3 องค์ประกอบของวัด
                                 3.3.1 เจดีย์
                                            3.3.1.1 สัญลักษณ์ของเจดีย์
                                            3.3.1.2 การให้ความสำคัญของพระธาตุในล้านนา
                                 3.3.2 วิหาร
                                            3.3.2.1 พัฒนาการของวิหารล้านนา


การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
           พุทธสัญลักษณ์ในเชิงพาณิชย์
           ความเข้าใจในความหมายงานพุทธศิลป์ล้านนา
                      1. สัญลักษณ์แห่งพระพุทธองค์ : พระพุทธรูปและภาพพระบฏ แบ่งตามเทคนิคการสร้างงาน ได้แก่
                                 1.1 ประวัติการสร้างพระพุทธรูป และมหาปุริษลักษณะ 32 ประการ
                                 1.2 การแสดงปางของพระพุทธรูป
                      2. สัญลักษณ์ขององค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรม และลวดลายการประดับตกแต่ง
                      แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
                                 สัตว์ป่าหิมพานต์
                                 ลวดลายพันธุ์พฤกษา
                                 ลวดลายมงคล
                      3. สัญลักษณ์ด้านงานหัตถกรรม งานประณีตศิลป์เครื่องใช้ ในการประกอบพิธีกรรมกิจกรรมการบริการวิชาการ


บทความ


แผนผังเวปไซด์


ติดต่อโครงการ

 

 
     
ลัทธิพิธีกรรมต่างๆ
หน้าถัดไป >
ติดต่อโครงการ