หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ หน้า 1/15 การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์
 

การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์


         การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านรูปแบบ และพัฒนาการของงานพุทธสัญลักษณ์ รวมทั้งคติ ความคิด ความเชื่อ และกระบวนการสร้างพุทธสัญลักษณ์ในล้านนาไว้อย่างเป็นระบบ ให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าและอ้างอิงได้

         ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลนอกจากความสะดวกในการหาแหล่งข้อมูล และใช้เวลาอันสั้นในการทำความเข้าใจเนื้อหาแล้ว ยังเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการนำผลงานที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ไปใช้ในทางที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิม การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคติความเชื่อของพุทธสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า หรือการถวายเป็นพุทธบูชา จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการศึกษารวบรวมได้อาศัยข้อมูลจากเอกสาร 2 แหล่ง คือ

         การศึกษาเอกสารชั้นต้น ประเภทคัมภีร์ทางพุทธศาสนา ที่ถ่ายทอดแนวคิดหลักสู่การออกแบบพุทธสัญลักษณ์ ได้แก่ พุทธประวัติ รวมทั้งชาดกต่างๆ คติไตรภูมิจักรวาล

         การศึกษาเอกสารชั้นรอง แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการสร้างสัญลักษณ ์เพื่อเป็นการสื่อความหมายในทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม และประเด็นการศึกษาวิธีการนำแนวคิดหลักมาแปลความหมาย เพื่อศึกษาพุทธสัญลักษณ์ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และหัตถกรรม ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า หรือถวายเป็นพุทธบูชา

         เพื่อให้การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ในล้านนามีความครอบคลุมและชัดเจน ได้แบ่งหัวข้อในการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแนวคิดทฤษฎีหลัก ซึ่งเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่ปรากฏเป็นงานพุทธสัญลักษณ์ และเป็นแนวทางในการออกแบบงานพุทธศิลป์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


แนวคิดทฤษฎีหลัก

  • พุทธประวัติและชาดก คติไตรภูมิจักรวาล  ป่าหิมพานต์
  • ระบบการสร้างสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายในทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
    • ข้อมูลจากการศึกษาพุทธสัญลักษณ์ปัจจุบัน
    • การนำพุทธสัญลักษณ์ไปใช้ในปัจจุบัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 
     
ความเป็นมาของโครงการ
หน้าถัดไป >
การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์