หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ หน้า 12/15 การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์
 

 

เครื่องตกแต่งของวัดมาใช้ตกแต่งโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 492/2547 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 254715 ซึ่งส่วนหนึ่งในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา กล่าวว่า “ผู้เป็นเจ้าของโครงการต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าอาคารที่สร้าง โดยนำแบบอย่างสถาปัตยกรรมภาคเหนือที่มีอยู่ในวัดมาใช้นั้น ได้นำไปใช้ในทางสร้างสรรค์และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริง” และผู้เป็นเจ้าของต้องดูแลมิให้เกิดการลบหลู่ทางศาสนา เป็นต้น

 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

            ผลงานการวิจัยด้านพุทธสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศาสนาสถานและศาสนวัตถุ เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องมีการศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมทั้งมูลเหตุหรือประวัติการสร้างอาคาร หรือวัตถุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา หน้าที่ใช้สอยที่มีมาแต่อดีต รวมถึงความหมายที่ผู้สร้างต้องการสื่อสารผ่านผลงานพุทธสัญลักษณ์แต่ละประเภท เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่มีต่อการศึกษาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมนั้นอย่างสมบูรณ์ โดยผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการศึกษาด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้มีความสมบูรณ์ทั้งการศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ พัฒนาการที่ส่งผลต่อการขยายขอบเขตการศึกษาพุทธศาสนา สังคม วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อของคนในแต่ละช่วงเวลา โดยมีผลงานวิจัยที่สำคัญ ดังนี้

           การศึกษาวิหารล้านนา ของ วรลัญจก์  บุญยสุรัตน์ (2539)16 ได้กล่าวถึงวิหารในเชิงสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาว่าเป็นอุบายเพื่อให้ผู้พบเห็นได้ตีความหมาย และปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือนิพพาน โดยสัญลักษณ์ที่เป็นองค์ประกอบของวิหารล้านนาสร้างขึ้นมาจากวรรณกรรมทางศาสนา คือ ไตรภูมิจักรวาล จักรวาลทีปนี โดยวิหารมักแสดงเรื่องราวของภูมิจักรวาล มีส่วนของเขาพระสุเมรุ เขาสัตตบริภัณฑ์ ผ่านโขงพระพุทธรูปในวิหาร ปราสาทเฟื้องบนหลังคาวิหาร การจำลองเขาสัตตบริภัณฑ์ผ่านสัตตภัณฑ์ที่จุดเทียนด้านหน้าพระพุทธรูป เรื่องราวของป่าหิมพานต์ถ่ายทอดผ่านลวดลายประดับตกแต่งวิหาร เช่น หน้าบัน เสา แผงแล เป็นต้น และได้ศึกษาวิหารล้านนา17 มูลเหตุในการสร้างวิหารในสมัย

 

 

 
            15บันทึกคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมในการนำสถาปัตยกรรม และเครื่องตกแต่งของวัดมาใช้ตกแต่งโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่. อ้างถึงใน ยุพิน  เข็มมุกด์ และคณะ, บรรณาธิการ. จากถวายถึงขายวัด วิกฤตสังคมไทย บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย. หน้า 43-48.
          16วรลัญจก์  บุญยสุรัตน์. “สัญลักษณ์แห่งองค์ประกอบศิลปกรรมวิหารล้านนา.”  รวมบทความประชุมนานาชาติ เรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 6. (เอกสารประกอบการประชุม, 2539), 20 หน้า.
          17วรลัญจก์  บุญยสุรัตน์. วิหารล้านนา. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 368 หน้า.
 
     
การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์
หน้าถัดไป >
การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์