คลังข้อมูลในกลุ่มงานล้านนาคดี

 

 

กลุ่มงานล้านนาคดีได้เก็บข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา จารึกล้านนา และข้อมูลทางด้าน คติชนวิทยามาตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2524 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ มีข้อมูลในแต่ละ
แขนงอยู่มากมาย จนสามารถจัดทำเป็นคลังข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาล้านนาไว้ทั้งหมด 3 คลังข้อมูลด้วยกัน

 

    คลังข้อมูลจารึกล้านนา
    คลังข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา
    คลังข้อมูลคติชนวิทยาล้านนา

 

 

 


 

[หน้าแรก] [บุคลากร] [คลังข้อมูล] [บรรณานุกรม] [กิจกรรม]