บรรณานุกรมผลงานเอกสารสิ่งพิมพ์

และสื่อประเภทต่างๆ ของกลุ่มงานล้านนาคดี

 

งานจารึกล้านนา * งานเอกสารโบราณล้านนา * งานคติชนวิทยาล้านนา *

งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม * งานล้านนาคดีอื่นๆ * สื่อประเภทอื่นๆ

 

 

 

 

จารึกล้านนา

 

 
 

จารึก (1)

จารึกพระเจ้ากาวิละ (2)

จารึก 3

 

 
 

จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ
เชียงใหม่ (4)

 

จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ น่าน
(5)

 

จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน
ภาคที่ 1 (6)

 

 
 

จารึกในจังหวัดลำปาง(7)

จารึก 8

จารึก 9

 

 
         
         
 

จารึกในจังหวัดเชียงใหม่
ภาค 2 (10)

ดัชนี

 

   
   
 

 

 

 

เอกสารโบราณล้านนา

 

 
 

ตำนานสิบห้าราชวงศ์

 

เจ้าหลวงคำแดงฯ

 
 

โคลงพื้นวัดพระสิงห์

มหาพนตำรายา

 

มหาวังสมาลินีวิสาลินี

 

 
 

ตำรายาพื้นบ้านล้านนา

ตำราสมุนไพรของไทใหญ่
ในล้านนา เล่ม 1

อักษรไทนิเทศ

 

 
 

พิเคราะห์ตำรายา
ฉบับวัดศรีเกิด

 

     
         
   
 

 

 

 

งานคติชนวิทยา

 

 
 

กำบ่าเก่าเล่าไว้

 

ขึด

 

ประเพณีชีวิต คนเมือง

 
 

ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา

 

ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา
วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

 

เหล้าล้านนา

 
 

นิทานประจำถิ่นล้านนา
เล่ม 1

 

นิทานประจำถิ่นล้านนา
เล่ม 2

นิทานประจำถิ่นล้านนา
เล่ม 3

 
 

ความเชื่อพื้นบ้านล้านนา

ปริศนาคำทายล้านนา

 

เพลงกล่อมเด็กล้านนา

 
 

ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน
เล่ม 1

ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน
เล่ม 2

   
         
   
 

 

 

 

งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม

 

 
 

พุทธศิลปะในนิกาย
งงงง

หอไตรวัดพระสิงห์

 

พระเจดีย์ในล้านนา

 

 
 

วัดเจ็ดยอด(มหาโพธาราม)
ศิลปะยุคทองของล้านนา

วิหารโถง ซุ้มโขง
สกุลช่างลำปาง

   
         
   
 

 

 

 

งานล้านนาคดีอื่นๆ

 

 
 

บันทึกการเดินทางในลาว
ภาคแรก

 

บันทึกการเดินทางในลาว
ภาคสอง

ครัวหย้องของงาม
แม่ญิงล้านนา

 
 

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ศาสตราวุธล้านนา
ภูมิปัญญาที่สั่งสมมา
เพื่อรักษาแผ่นดิน

   
   
 

 

 

สื่อประเภทอื่นๆ

 

 
 

DVD ศาสตราวุธล้านนา
ภูมิปัญญาที่สั่งสมมา
เพื่อรักษาแผ่นดิน

     
         
         
         
         
         

กลับด้านบน

 

 

[หน้าแรก] [บุคลากร] [คลังข้อมูล] [บรรณานุกรม] [กิจกรรม]