ชื่อผู้ใช้:  
รหัสผ่าน :
          
  ข่าวสาร คำแนะนำ ติชม ฯลฯ ติดต่อ
  sridir@chiangmai.ac.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
::ที่มาของโครงการ::
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ได้ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอลงมาก ปัญหาดังกล่าวทำให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังจะเห็นได้จากการประกาศใช้นโยบายและแผนการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2559 ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัตินั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน ในปีงบประมาณ 2548 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้จัดให้มีการทบทวน และ ประเมินผลการพัฒนา แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5 ปี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดทำเวทีสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยใช้ยุทธวิธี “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี สร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาควิชาการ และ ภาคประชาชน เพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะที่ดีสู่สังคม โดยเว็บไซต์นี้จะเป็นเวทีหนึ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ และทางเลือกที่ภาคประชาชนต้องการอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยง ในการพัฒนาและวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกัน


::What's new?::
ในส่วนของบทความ / งานวิจัย ได้เปิดให้บริการแล้ว เชิญแวะชมได้ที่นี่...>>>>"บทความ / งานวิจัย" 
ในส่วนของ ทำเนียบเครื่อข่าย ได้เปิดให้บริการแล้ว เชิญแวะชมได้ที่นี่...>>>>"ทำเนียบเครือข่าย" 
23 กุมภาพันธ์ 49
         ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ต่อร่างแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554 กลุ่ม ทรัพยากรธรรมชาติ
24 กุมภาพันธ์ 49
         ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ต่อร่างแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554 กลุ่ม เมืองและศิลปกรรม
28 กุมภาพันธ์ 49
         ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ต่อร่างแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554
7 มีนาคม 49
         ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ต่อร่างแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554
23 มีนาคม 49
         ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ต่อร่างแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554 ณ โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี
27 เมษายน 49
         ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ต่อร่างแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554 และแผนพัฒนาภาคประชาชน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนเมษายน 2548
เดือนพฤษภาคม 2548
เดือนมิถุนายน 2548
เดือนกรกฎาคม 2548
เดือนสิงหาคม 2548
เดือนกันยายน 2548
เดือนตุลาคม 2548
เดือนพฤศจิกายน 2548
เดือนธันวาคม 2548
เดือนมกราคม 2549
เดือนกุมภาพันธ์ 2549
เดือนมีนาคม 2549
เดือนเมษายน2549
เว็บไซต์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
ท่านเยี่ยมชมลำดับที่
best credit cards