ชื่อผู้ใช้:  
รหัสผ่าน :
          
  ข่าวสาร คำแนะนำ ติชม ฯลฯ ติดต่อ
  dewy_ra@hotmail.com
 

::23 กุมภาพันธุ์ 2549::
ชื่อการประชุม :

การประชุมการจัดทำแผนทรัพยากรคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
กลุ่ม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กล่าวเปิดการประชุม โดย นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
วิทยากร : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร
ผู้ร่วมอภิปราย : คุณนิคม พุทธา
คุณพรหมมา เก่งกล้า
ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
สถานที่ : ห้องประชุมอาคารรวมวิจัย และบัณฑิตศึกษา
วันเวลา : 23 กุมภาพันธ์ 2549 (เวลา 09.00 - 15.00 น.)
กำหนดการประชุม : Download
เอกสารประกอบการประชุม: Download
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนเมษายน 2548
เดือนพฤษภาคม 2548
เดือนมิถุนายน 2548
เดือนกรกฎาคม 2548
เดือนสิงหาคม 2548
เดือนกันยายน 2548
เดือนตุลาคม 2548
เดือนพฤศจิกายน 2548
เดือนธันวาคม 2548
เดือนมกราคม 2549
กุมภาพันธ์ 2549
 
ท่านเยี่ยมชมลำดับที่
best credit cards