ชื่อผู้ใช้:  
รหัสผ่าน :
          
  ข่าวสาร คำแนะนำ ติชม ฯลฯ ติดต่อ
  dewy_ra@hotmail.com
 

:: 23 มีนาคม 2549 ::
ชื่อการประชุม :

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ต่อร่างแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวด
ล้อม พ.ศ.2550-2554

กล่าวเปิดการประชุม :

โดย นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วิทยากร :

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

ดำเนินรายการโดย : ผศ.ด.ร.กอบกุล รายะนาคร
ผู้ร่วมอภิปราย :

คุณสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ
คุณธวัช ปทุมพงษ์
คุณสมาน มานะกิจ
คุณประจวบ แสนพงษ์
คุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์
คุณถาวร มโนศิลป์

สถานที่ : ห้องอุดรธานี 2 (ชั้น3) โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี
วันเวลา : 23 มีนาคม 2549 (เวลา 09.00 - 15.30 น.)
กำหนดการประชุม : Download
เอกสารประกอบการประชุม:
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนเมษายน 2548
เดือนพฤษภาคม 2548
เดือนมิถุนายน 2548
เดือนกรกฎาคม 2548
เดือนสิงหาคม 2548
เดือนกันยายน 2548
เดือนตุลาคม 2548
เดือนพฤศจิกายน 2548
เดือนธันวาคม 2548
เดือนมกราคม 2549
 
ท่านเยี่ยมชมลำดับที่
best credit cards