ชื่อผู้ใช้:  
รหัสผ่าน :
          
  ข่าวสาร คำแนะนำ ติชม ฯลฯ ติดต่อ
  dewy_ra@hotmail.com
 

::28 กุมภาพันธ์ 2549::
ชื่อการประชุม :

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ต่อร่างแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวด
ล้อม พ.ศ.2550-2554

วิทยากร :

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ และคณะ

ผู้ร่วมอภิปราย :

นายสนธิ คชวัฒน์
นักวิชาการ
ผู้แทนชาวบ้าน
ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน

สถานที่ : ห้องบอลรูม เอ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
วันเวลา : 28 กุมภาพันธ์ 2549 (เวลา 09.00 - 16.30 น.)
กำหนดการประชุม : Download
เอกสารประกอบการประชุม:
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนเมษายน 2548
เดือนพฤษภาคม 2548
เดือนมิถุนายน 2548
เดือนกรกฎาคม 2548
เดือนสิงหาคม 2548
เดือนกันยายน 2548
เดือนตุลาคม 2548
เดือนพฤศจิกายน 2548
เดือนธันวาคม 2548
เดือนมกราคม 2549
 
ท่านเยี่ยมชมลำดับที่
best credit cards