ดาวน์โหลด เอกสาร การจัดกิจกรรม KM

 

  • ปี 2556
เทคนิคการสื่อสารบน Social Network
เอกสารประกอบการเขียนผลงาน
ข้อสรุปการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจาก USA
  • ปี 2555
Publishing Research Presentation 21 Nov 2012
การเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะ
ประสบการณ์การเขียนโครงการวิจัย