แผนที่แสดงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
               
ชุมชนโบราณ
โบราณคดีบ้านวังไฮ
พัฒนาการการขยายตัวของเมืองลำพูน
เมืองยอง
ความอุดมสมบูรณ์
ชลประทาน
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
ชุดดิน
ตำแหน่งดอย
ตำแหน่งเหมือง
ทางน้ำสำคัญ
ธรณีวิทยา
ธรณีสัณฐาน
บ่อบาดาล
ประเภทของหิน
แผ่นดินไหว
ภูมิประเทศ
ลุ่มน้ำปิง
ลุ่มน้ำสายย่อย
แสดงเขตการปกครอง
แสดงที่ตั้งและอาณาเขต
แหล่งแร่สำคัญ
อุทยาน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ขนาดพ.ท.และขนาดปชก.
ที่ตั้งชุมชน
ที่ตั้งนิคม
ที่ตั้งหมู่บ้าน