เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย)
หน้า: 2/3

3. น้ำเสียจากเกษตรกรรม

ตามลักษณะทางกายภาพแล้วจังหวัดลำพูนมีพื้นที่เพื่อการเกษตร 613,634 ไร่ (ร้อยละ 21.79 ของพื้นที่จังหวัด) เป็นแหล่งผลิตพืชผักที่สำคัญของภาคเหนือ ผลผลิตส่วนหนึ่งจะส่งเป็นวัตถุดิบแก่โรงงาน และอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปจำหน่ายในจังหวัดตามภาคต่างๆ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 57 โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ลำไย กระเทียม หอมแดง สำหรับลำใยจัดเป็นพืชที่ทำรายได้ให้เกษตรกรมีมูลค่านับล้านบาทและเกษตรกรส่วนใหญ่ก็นิยมปลูกกันจำนวนมาก ในพื้นที่ของอำเภอเมือง ป่าซาง ลี้ และบ้านโฮ่ง ในส่วนของกระเทียม หอมแดง จะนิยมปลูกกันในพื้นที่ของอำเภอลี้ ป่าซาง และบ้านโฮ่ง ในการทำการเพาะปลูกพืชต่างๆเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีชนิดต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งแม่น้ำสายหลักที่เกษตรกรใช้ในการเกษตรนั้นก็คือแม่น้ำกวง จากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมจำนวนมากย่อมมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำได้ เช่น การใช้สารเคมีอันตรายโปตัสเซียมคลอเรตในการทำสวนลำไย เป็นต้น อีกทั้งยังมีฟาร์มสุกรและไก่ขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมือง บ้านธิ ป่าซาง บ้านโฮ่งและแม่ทาซึ่งมีน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์ที่มีปริมาณความสกปรกสูงและเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่สร้างภาวะมลพิษทางน้ำ จากการศึกษาของคณะผู้วิจัยในครั้งนี้พบว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนในจังหวัดลำพูนที่เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากเกษตรกรรม อีกทั้งการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมของเกษตรกรจังหวัดลำพูนก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งจะยิ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำมากขึ้น

การจัดการน้ำเสียของจังหวัดลำพูน
ในจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ไม่มีระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน น้ำเสียจะไหลไปตามทางระบายน้ำ ไปสู่พื้นที่ลุ่มแล้วซึมลงดินและระเหยต่อไป ส่วนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมมีการจัดการน้ำเสีย ดังต่อไปนี้
1. การจัดการน้ำเสียของเทศบาลเมืองลำพูน
เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสียจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 582,692,800 บาท ทำการก่อสร้างระบบในปีงบประมาณ 2543 - 2546 ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้งหมด มีสถานีปรับคุณภาพน้ำตั้งอยู่บริเวณสุสานบ้านหลวย สามารถรับน้ำเสียเข้าสู่ระบบได้ปริมาณวันละ 10,000 ลูกบาศก์เมตร การจัดการน้ำเสียของเทศบาลเมืองลำพูนประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ระบบรวบรวมน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ระบบรวบรวมน้ำเสีย
ระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองลำพูนเป็นระบบรวม (Combined System) ที่ทำหน้าที่รวบรวมทั้งน้ำเสียและน้ำฝน โดยในกรณีที่ฝนไม่ตกจะมีเพียงน้ำเสียที่ถูกรวบรวมไปบำบัดระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนในกรณีที่มีฝนตกก็จะมีทั้งน้ำเสียและน้ำฝนที่ถูกรวบรวมและส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย แต่หากมีฝนตกหนักมากจนทำให้น้ำเสียและน้ำฝนมีปริมาณรวมกันมากเกินกว่าที่ระบบบำบัดน้ำเสียจะรองรับได้ ก็จะทำการระบายน้ำบางส่วนออกไปโดยน้ำที่ระบายออกไปนั้นจะมีทั้งน้ำฝนและน้ำเสียที่เจือจางจนมีสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่รองรับได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
ส่วนที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองลำพูน เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยกระบวนการทางชีววิทยาเป็นหลักในการกำจัดมลสารที่ปนเปื้อนมากับน้ำที่เรียกว่า "ระบบบำบัดน้ำเสีย" แบบกึ่งเท (Sequencing Batch Reactor, SBR)" และยังมีการใช้กระบวนการทางกายภาพช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมต่อการบำบัดด้วย
หน้าก่อน หน้าก่อน (1/3) - หน้าถัดไป (3/3) หน้าถัดไป