เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทคนิคการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
หน้า: 2/5

การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
เป็นการปรับปรุงในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดการเกิดสารมลพิษบางอย่างในกระบวนการผลิตเช่น ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจมีภาชนะบรรจุที่ไม่จำเป็นดังตัวอย่างของผงซักฟอกที่มีภาชนะบรรจุเป็นขวดพลาสติก ซึ่งพบว่าในกระบวนการผลิตมีของเสียที่เกิจากขั้นตอนการผลิตขวดพลาสติกดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมาก และเป็นของเสียที่บำบัดและกำจัดได้ยาก เช่น เศษพลาสติก แต่ถ้าหากมีการออกแบบภาชนะบรรจุใหม่ ให้เป็นกล่องที่ทำด้วยกระดาษแทนก็จะไม่มีปัญหาในการกำจัดเศษพลาสติกดังกล่าว
นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์โดยเปลี่ยนจากที่อยู่ในรูปสารละลายให้อยู่ในรูปเป็นผง หรือเพิ่มความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปสารละลายก็จะทำให้ลดปริมาณการใช้ภาชนะบรรจุลงได้ ซึ่งก็หมายถึงการลดปริมาณของเสียที่กิดจากการผลิตภาชนะบรรจุเหล่านั้นนั่นเอง ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงตัวอย่าง การประยุกต์ใช้เทคนิคการลดมลพิษตามแนวทางที่กล่าวแล้วนี้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะนำประเภทฟอกย้อม-พิมพ์ผ้ามากล่าวโดยสังเขปก่อนดังนี้

อุตสาหกรรมฟอกย้อม-พิมพ์ผ้า
อุตสาหกรรมฟอกย้อง-พิมพ์ผ้า เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำและสารเคมีในกระบวนการผลิตและเกิดเป็นของเสียเป็นปริมาณมากโดยเฉพาะน้ำเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ เป็นการทำความสะอาดเส้นใยเพื่อให้พร้อมสำหรับการย้อมพิมพ์ซึ่ง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
การเผาขน --> ไม่มีการใช้น้ำ
การลอกแป้ง --> มีการใช้น้ำและมีน้ำเสียเกิดขึ้น
การขจัดสิ่งสกปรกเจือปน --> มีการใช้น้ำและสารเคมีเช่น สบู่ โซดาไฟ จึงมีน้ำเสียเกิดขึ้น
การฟอกขาว --> มีการใช้น้ำและสารฟอกขาว มีน้ำเสียเกิดขึ้น
การชุบมัน --> มีการใช้น้ำและสารเคมี มีน้ำเสียเกิดขึ้น
2. ขั้นการย้อมสี แบ่งได้ 2 วิธี คือ
วิธีย้อม โดยละลายสีย้อมลงในน้ำ นำสิ่งทอที่เตรียมไว้มาสัมผัสกับสีย้อม สีย้อมที่เหลือจะถูกทิ้งไป สิ่งทอที่ย้อมแล้วจะถูกนำมาซักล้าง มีใช้น้ำ ล้างมาก จึงเกิดน้ำเสีย (สี) มาก
วิธีพิมพ์โดยผสมสีพิมพ์กับแป้งพิมพ์เพื่อให้มีความเข้มข้นแล้วจึงพิมพ์ลง บนผ้า จากนั้นจึงนำผ้าที่พิมพ์แล้วไปซักล้าง รวมถึงจะมีการล้างแบบพิมพ์ เป็นครั้งคราวอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการใช้น้ำ และเกิดน้ำเสีย (สี) ขึ้น
จากกระบวนการผลิตและสารเคมีที่ใช้ ทำให้น้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอประกอบไปด้วย บีโอดี ซีโอดี และสีรวมถึงสารเคมีต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งความเข้มข้นจะแปรเปลี่ยนไปตามกระบวนการผลิตที่มีลักษณะเฉพาะของโรงงานแต่ละแห่ง อย่างไรก็ดีโดยทั่ว ๆ ไป น้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอจะมี บีโอดีอยู่ระหว่าง 100 ถึง 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และซีโอดีอยู่ระหว่าง 200 ถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานน้ำทิ้งกำหนดให้น้ำทิ้งจากโรงงานประเภทนี้มีค่าบีโอดีไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อลิตร และซีโอดีไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนสีของน้ำทิ้งนั้นต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ
หน้าก่อน หน้าก่อน (1/5) - หน้าถัดไป (3/5) หน้าถัดไป