เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าแรกกระดานข่าวค้นหาสำหรับสมาชิก   
เมนูหลัก
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 แนะนำโครงการฯ
 รายงานการประชุมฯ
 ร่วมนำเสนอข่าวสถานการณ์
 ข่าวเด่นในรอบเดือน
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 ค้นหา
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 สำหรับผู้ควบคุมระบบ
 ประชาสัมพันธ์ :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เวทีแสดงความคิดเห็น
 
 สถิติของเรา :
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 ข้อมูลสถานการณ์ จ.ลำพูน :
 ลำพูนจะเป็นเมืองมรดกโลก
 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลน่ารู้สำหรับชาวลำพูน
 บริการอื่นๆ :
 ห้องสนทนา
 ห้องแสดงภาพ
 ปฏิทินกิจกรรม

 เมนูทั่วไป :
เพิ่มเว็บนี้ใน Favourites !
เมล์ด่วนสายตรง

 ค้นหา :
 ค้นหาภายในเว็บ :


 ค้นหาภายนอกเว็บ :

เรื่องน่ารู้ของมรดกโลก
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรฯ

บทความน่าอ่าน
จักรยานสิ...เพื่อโลก >>>>
รถติดกับสิ่งแวดล้อม >>>>
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม >>>> โดยรศ. ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม >>>> โดย ผศ. ดร. กอบกุล รายะนาคร
การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำเสียและขยะ) >>>> โดย ผศ. ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์
โลกเกษตร เตรียมพร้อมก่อนแล้ง..
การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โครงการฉลากเขียว..เพื่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดมลพิษจาก
แหล่งกำเนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
บทความทั้งหมด >>>
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษกิจ
เดอะเนชั่น
ประชาชาติฯ
สยามธุรกิจ
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
ไทยโพสต
เชียงใหม่นิวส์
ไทยนิวส์
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ITV
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

สุดยอด
เยี่ยม
ใช้ได้!
อืม... ไม่เลวนะ
ปรับปรุงอีกนิดนะผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 299
คำแนะนำ: 0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทคนิคการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง
หน้า: 1/5
ปัจจุบันการแก้ปัญหามลพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานนิยมทำในเชิงป้องกันหรือลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดมากขึ้น เพราะนอกจากจะทำให้ลดต้นทุนในการกำจัดมลพิษที่ปลายทางแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดวัตถุดิบ ประหยัดพลังงาน เพิ่มผลผลิต อีกทั้งทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดียิ่งขึ้นด้วย บทความนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ฉบับย่อ อันเนื่องมาจากการศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด เพื่อการนำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางสำหรับลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด จากอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อีกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็นแนวทางการกำกับดูและโรงงานและให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ช่องทางหรือแหล่งที่จะพิจารณาลดมลพิษของโรงงานอย่างเป็นระบบนั้นสามารถดำเนินการได้หรือปรับเปลี่ยนในส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

* การปรับเปลี่ยนในส่วนวัตถุดิบ การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในโรงงาน และการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ
การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งอาจเป็นวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบย่อยก็ได้ แนวทางการดำเนินงานทำได้หลายลักษณะดังนี้
- ลดหรือยกเลิกการใช้วัตถุดิบที่เป็นสารอันตราย หรือสารก่อมลพิษสูง โดยเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบชนิดอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ กล่าวคือมีคุณสมบัติในด้านการผลิตใกล้เคียงกับวิตถุดิบชนิดเดิมแต่มีความเป็นพิษน้อยกว่า เช่นการเปลี่ยนไปใช้สีย้อมชสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางนิดที่ไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนักในอุตสาหกรรมฟอกย้อม
ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพหรือมีความบริสุทธิ์สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณของเสีย ในขั้นตอนการทำความสะอาดวัตถุดิบ หรือลดปริมาณเศษวัตถุดิบที่ต้องคัดทิ้ง เช่น ใช้ข้าวที่มีความสะอาดมากขึ้นในอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยว ทำให้ประหยัดน้ำในการล้างข้าว

การปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในโรงงาน
กิจกรรมภายในโรงงานหมายถึงกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อันได้แก่การทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ในสภาวะหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมการผลิต ระบบการควบคุมและตรวจสอบการทำงาน ตลอดจนระบบการจัดการอื่น ๆ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สามารถปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นในขณะเดียวกัน ก็จะส่งผลให้มลพิษที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยลงด้วย โดยมีแนวทางดำเนินการได้ 4 ลักษณะคือ
- การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี หมายถึงการปรับปรุงวิธีการหรือกลไกในกระบวนการผลิต เช่น การเปลี่ยนชนิดของเครื่องจักร อุปกรณ์ สารที่ใช้ในขบวนการเร่งปฏิกริยา ดังตัวอย่างของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผสมสีในขั้นตอนการเตรียนสีย้อม เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงการย้อมซ้ำ และการเปลี่ยนการล้างแบบถ่ายน้ำทิ้งเป็นช่วง ๆ แทนการล้างแบบไหลล้นอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ลดปริมาณน้ำเสียจากการย้อมผ้าลงได้มาก
- การนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน เป็นการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆอย่างเหมาะสม โดยอาศัยหลักการที่ของเสียอันกิดขึ้นจากจุดหนึ่ง อาจสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ในอีกจุดหนึ่ง หรือแม้แต่กับจุดเดิม หากมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ดังตัวอย่างในอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยว มีการนำน้ำล้างข้าวในขั้นตอนท้าย ๆ ซึ่งความสกปรกน้อยมาล้างข้าวในขั้นตอนแรก ๆ หรือการนำน้ำทิ้งจากเครื่องอัดแป้งในช่วงท้าย ๆ ซึ่งค่อนข้างใสมาใช้ล้างพื้นและอุปกรณ์ต่าง ๆ
- การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการจัดการ เป็นการปรับปรุงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานรวมทั้งประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน อันเป็นสาเหตุของการเกิดของเสียเช่น การปรับปรุงแผนการผลิตให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในแต่ละหน่วยการผลิต เพื่อลดข้อผิดพลาดในการผลิต
- การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ช่วยรักษาความ สะอาด รวมถึงการคัดแยกของเสียเพื่อรวบรวมไปกำจัดอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังรวมถึงการจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกใน การทำงาน และป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการทำงานด้วย
หน้าถัดไป (2/5) หน้าถัดไป