ดร.วิชุลดา มาตันบุญ  นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ได้รับรางวัล "คนดีศรีเชียงราย" ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช 2560 

Read more: ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ได้รับรางวัล...

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บทบาทของศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา และการดำเนินงานวิจัยกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่

Read more: บทบาทของศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา และการดำเนินงานวิจัยกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลและแนะนำการใช้ฐานข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

Read more: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลและแนะนำการใช้ฐานข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อ...

การอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

Read more: การอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

การอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

Read more: การอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more: ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

การนิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์ 

Read more: นิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more: โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย...