การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลและแนะนำการใช้ฐานข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

Read more: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลและแนะนำการใช้ฐานข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อ...

การอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

Read more: การอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

การอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

Read more: การอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read more: ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

การนิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์ 

Read more: นิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more: โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย...

ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการล้านนาเอ็กซ์โป

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559

ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Read more: งานล้านนาเอ็กซ์โป 2016

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

Read more: งานประชุมวิชาการนานาชาติ นำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนะรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์