การนิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์ 

Read more: นิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more: โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย...

ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการล้านนาเอ็กซ์โป

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559

ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Read more: งานล้านนาเอ็กซ์โป 2016

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

Read more: งานประชุมวิชาการนานาชาติ นำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนะรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

งานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อและกลุ่มชาติพันธุ์

ณ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  วันที่ 23 มกราคม 2559

Read more: สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อและกลุ่มชาติพันธุ์

 

เก็บข้อมูลชาติพันธุ์ไทลื้อที่เมืองน้ำบาก

แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2558

Read more: เชื่อมเครือข่ายกับชุมชนชาติพันธุ์ไทในเมืองน้ำบาก สปป.ลาว

งานเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา

ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

Read more: เปิดตัวศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา

งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก  วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557

Read more: งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สอด