ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ ไทในล้านนา และหัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคม พร้อมด้วยดร.สุวิภา จำปาวัลย์ นักวิจัยศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ จำปาวรรณ วัดท่าข้าม ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสที่มาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ ไทในล้านนา เพื่อปรึกษางานวิจัยด้านการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 มกราคม 2561

Read more: ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ ไทในล้านนา และหัวหน้าศูนย์วิจัยปัญหาสังคม...

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย และติดตามผลการทำงานของเครือข่ายผู้สูงอายุที่ได้สนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 – 2560

Read more: โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย...

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ณ อาคารกาญจนาภิเษก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดเชตุพน วันที่ 23 ธันวาคม 2560

Read more: โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย...

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ  นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ได้รับรางวัล "คนดีศรีเชียงราย" ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีพุทธศักราช 2560 

Read more: ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ) ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ได้รับรางวัล...

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ให้สัมภาษณ์กับนักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บทบาทของศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา และการดำเนินงานวิจัยกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่

Read more: บทบาทของศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา และการดำเนินงานวิจัยกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลและแนะนำการใช้ฐานข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

Read more: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลและแนะนำการใช้ฐานข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อ...

การอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

Read more: การอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

การอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

Read more: การอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ