งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก  วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557