การอนุรักษ์ สืบสาน และการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชาติพันธุ์ไทลื้ออำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วารสารกระแสวัฒนธรรม

ฉบับที่ 2559

Read more: การอนุรักษ์ สืบสาน และการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชาติพันธุ์ไทลื้อ

นำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยโซล เกาหลี 17-19 พฤษภาคม 2559 

Read more: นำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยโซล เกาหลี 17-19 พฤษภาคม 2559

ประเพณีจุลกฐินไทลื้ออำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นำเสนอบทความวิชาการในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ  “The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy”

Read more: ประเพณีจุลกฐินไทลื้ออำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

การตั้งถิ่นฐานและเครือข่ายทางสังคมของชาติพันธุ์ไทขึนในล้านนา นำเสนอบทความวิชาการในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ 

Read more: การตั้งถิ่นฐานและเครือข่ายทางสังคมของชาติพันธุ์ไทขึนในล้านนา

พิธีกรรมบวชป่า : บทความวิชาการในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ  “The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy”

Read more: พิธีกรรมบวชป่า : บทความวิชาการในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ