ภาวะสุขภาพของแรงงานต่างด้าวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของรัฐ 

Read more: ภาวะสุขภาพของแรงงานต่างด้าวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่

การสำรวจ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้คัมภีร์ใบลานของชาติพันธุ์ไทยอง จังหวัดลำพูน

Read more: การสำรวจ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้คัมภีร์ใบลาน

ภูมิปัญญาการย้อมฝ้ายด้วยสีจากธรรมชาติของผู้หญิงไทลื้อ: กรณีศึกษาบ้านดอนมูล ตำบลป่าคา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน

Read more: ภูมิปัญญาการย้อมฝ้ายด้วยสีจากธรรมชาติของผู้หญิงไทลื้อ

การสร้างความเข้มแข็งทางอัตชาติพันธุ์ของนักเรียนไทใหญ่ผ่านแหล่งเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ลักษณ์

Read more: การสร้างความเข้มแข็งทางอัตชาติพันธุ์ของนักเรียนไทใหญ่