การสำรวจ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้คัมภีร์ใบลานของชาติพันธุ์ไทยอง จังหวัดลำพูน


การสำรวจ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้คัมภีร์ใบลานของชาติพันธุ์ไทยอง จังหวัดลำพูน