เก็บข้อมูลชาติพันธุ์ไทลื้อที่เมืองน้ำบาก

แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2558