งานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อและกลุ่มชาติพันธุ์

ณ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  วันที่ 23 มกราคม 2559