ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการล้านนาเอ็กซ์โป

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559

ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่