การนิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์ 

 

 

การนิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์ 

โดย อาจารย์มนตรา พงษ์นิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา

ได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ดร.วิชุลดา มาตันบุญ 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่