โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญ สถาบันการศึกษาและชุมชนในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมการประกวดการแสดงนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์

สมัครได้ที่ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแสดงได้ที่ http://www.nuks.nu.ac.th

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๕-๙๖๑๑๔๘ ,๐๕๕-๙๖๑๒๐๒, ๐๘๖-๑๙๕๒๒๐๒

ผู้ประสานงาน ว่าที่ ร.ต.ขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช