วัตถุประสงค์

1. วิจัยและบริการวิชาการ  ที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ไท ประวัติศาสตร์ชุมชน

2.  จัดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพื้นฟูงานศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทพื้นราบในล้านนา

3.  เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การเรียนการสอน  ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีคณะที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ที่ร่วมดำเนินงาน คือ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.       เผยแพร่และนำเสนอผลงานศูนย์ฯ ออกสู่สาธารณะโดยนำเสนอบทความวิชาการ และจัดนิทรรศการในเวทีต่างๆ         

 

ขอบเขตการดำเนินงาน

·       ประวัติศาสตร์ชุมชน

·       วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

·       ศิลปกรรม

·       พลวัตและการปรับตัว

·       การอนุรักษ์และพื้นฟูงานศิลปวัฒนธรรม

·       การจัดการทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

·       สุขภาวะ

 

เป้าหมายการดำเนินงาน

1. มีศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไท

2. มีผลงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ไท

3. มีคลังข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท

4. มีสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ไท

5. เผยแพร่สื่อที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ออกสู่อาเซียนและสากล

6. บริการวิชาการให้กับชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ไท

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเครือข่ายความร่วมมือด้านงานชาติพันธุ์ไทกับองค์กรและชุมชนในระดับท้องถิ่น ภาค และระดับประเทศ

 

บุคลากร

 

                                                    

                                              ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ  หัวหน้าศูนย์ฯ/นักวิจัย

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สุวิภา จำปาวัลย์   นักวิจัย

 

              

    ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์    นักวิจัย

 

  ดร.บานจิตร สายรอคำ  นักวิจัย

 

      นางสาววราภรณ์  มหาไม้  ผู้ช่วยนักวิจัย

 

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            1. รศ.ดร.วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์

2. ผศ.เธียรชาย อักษรดิษฐ์

3. อาจารย์สราวุธ รูปิน

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            1. รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง

            2. รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์