Home

โครงการ"การพัฒนากลไกระดับชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย(ปีที่2)"จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสถานการณ์การกระทำความุรนแรงต่อเด็กและสตรี

 

 

ดร.วิชุลดา  มาตันบุญและนางสาวจิราพร  เรือนชุ่มเชยพร้อมด้วยคณะทำงาน จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสถานการณ์การกระทำความุรนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

_MG_4945

_MG_4736

_MG_4752

_MG_4791

_MG_4825

_MG_4794

_MG_4861

_MG_4869

_MG_4896

_MG_4701

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559018