Home

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคมจัด “ค่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนาเพื่อลดปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ในระหว่างวันที่วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคมจัด “ค่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนาเพื่อลดปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ในระหว่างวันที่วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลไกระดับชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย (ปีที่2)” โดยมี ดร.วิชุลดา มาตันบุญ เป็นหัวหน้าโครงการฯ

__1

__2

__3

__4

__5

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 557841