Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Alcohol-Women: The Community Way of Life Become Changing

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Alcohol-Women: The Community Way of Life Become Changing พร้อมด้วย ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ และคุณสามารถ สุวรรณรัตน์ ที่ได้นำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่  4 “The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี                                                  ซี่งสถาบันฯ เป็นองค์กรร่วมจัดประชุม  วันที่  1 – 2  มิถุนายน  2557

J1

J2

J4

J6

J5

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558999