Home

โครงการศึกษาผลกระทบของการค้ามนุษย์: กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวในภาคเหนือของไทย นำโดย ดร. วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดงานเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม ร่วมจัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันผลกระทบจากเครื่่องดิื่มแอลกอฮอล์กลุ่มเด็ก เยาวชนและสตรี ในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 มิถุนายน 2557เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการ เรื่อง "ขยายผลการทำงาน แบบโครงข่ายการปกกป้องและคุ้มครองเด็กโดยชุมชนช่วยชุมชน (ปีที่4)" ซึ่งมี ดร.วิชุลดา  มาตันบุญ เป็นหัวหน้าโครงการ

M3

M1

M2

M4

M6

M7

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 582604