Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ, นางสาวจิราพร เรือนชุ่มเชย และนายวิชัย อินชุม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการทำงานของศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน รอบ SSF

ดร.วิชุลดา   มาตันบุญ, นางสาวจิราพร  เรือนชุ่มเชย และนายวิชัย   อินชุม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการทำงานของศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน รอบ SSF ปีที่ 3 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 กันยายน 2557
31
32
33
34
35
ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559021