Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรปริญญาโท สาขา พัฒนาสังคม

ดร.วิชุลดา   มาตันบุญ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรปริญญาโท สาขา พัฒนาสังคม เรื่อง “องค์ประกอบกระบวนการและวิธีการพัฒนาสังคมในเชิงสหวิทยาการ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีมาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วันที่ 13-14 กันยายน 2557

 

41

42

43

44

45

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 557813