Home

ดร. วิชุลดา มาตันบุญ และ ดร. บานจิตร สายรอคำ เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรกระบวนการ เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองเด็ก เยาวชน การสร้างโครงข่ายการทำงานด้านเด็ก เยาวชน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน”

ดร. วิชุลดา   มาตันบุญ และ ดร. บานจิตร    สายรอคำ เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรกระบวนการ เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองเด็ก เยาวชน การสร้างโครงข่ายการทำงานด้านเด็ก เยาวชน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน”  ในเวทีการติดตามและแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานของ 3 ฝ่าย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 22-23 กันยายน 2557

51

52

53

54

55

56

57

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 582608