Home

โครงการศึกษาผลกระทบของการค้ามนุษย์: กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวในภาคเหนือของไทย นำโดย ดร. วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดงานเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

โครงการศึกษาผลกระทบของการค้ามนุษย์: กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวในภาคเหนือของไทย นำโดย ดร. วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดงานเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ร่วมกับเครือข่ายศูนย์ประสานงานความร่วมมือคุ้มครองเด็ก สตรี และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และองค์กรในอำเภอเชียงของ 


t1

IMG_1

IMG_2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 557815