Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่เวทีพบปะคน 2 วัย พื้นที่อำเภอเทิง และอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

โครงการ "เชิญอุ้ยมาเป็นครูให้ความรู้สู่ลูกหลาน การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน" นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่เวทีพบปะคน 2 วัย พื้นที่อำเภอเทิง ละอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
A_5
A_4
A_1
A_3
A_2
A_6
A_7
A_8
A_9
A_10
A_11
A_12
A13
A_14
A_15
ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558969