Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่เวทีพบปะคน 2 วัย พื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

โครงการ "เชิญอุ้ยมาเป็นครูให้ความรู้สู่ลูกหลาน การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน" นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่เวทีพบปะคน 2 วัย พื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

B_1

B_2

B_4

B_3

 

B_7

B_8

B_9

A_10

B_11

B_12

B_13

B_14

B_15

B_5

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558972