Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่เวทีพบปะคน 2 วัย พื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โครงการ "เชิญอุ้ยมาเป็นครูให้ความมรู้สู่ลูกหลาน การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน" นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่เวทีพบปะคน 2 วัย พื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

C_3

C_2

C_8

C_9

C_10

C_6

C_7

C_11

C_12

C_13

C_14

C_15

C_16

C_17

C_19

C_4

C_1

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558984