Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โครงการ : พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

F_2

F_3

F_5

F_6

F_8

F_10

F_11

F_13

F_14

F_15

F_18

F_19

F_20

F_21

F_23

F_24

F_25

F_1

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558990