Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ : พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

G_4

G_5

G_24

G_6

G_7

G_3

G_8

G_11

G_9

G_12

G_13

G_14

G_15

G_16

G_17

G_18

G_19

G_21

G_25

G_27

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558960