Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีพบปะคน 2 วัย : การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โครงการ "เชิญอุ้ยมาเป็นครูให้ความรู้สู่ลูกหลาน : การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน" นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีพบปะคน 2 วัย : การถ่ายทอดภูมิปัญญผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 2-3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

H_1

H_2

H_3

H_4

H_5

H_6

H_7

H_8

H_9

H_10

H_11

H_12

H_14

H_15

H_16

H_17

H_18

H_19

H_21

H_20

H_21

H_22

H_23

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559031