Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีพบปะคน 2 วัย : การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านม่วงยาย ตำบลเวียง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

โครงการ "เชิญอุ้ยมาเป็นครูให้ความรู้สู่ลูกหลาน : การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน" นำโดย ดร.ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีพบปะคน 2 วัย : การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณโรงเรียนบ้านม่วงยาย ตำบลเวียง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

I_1

I_6

I_2

I_5

I_4

I_3

I_7

I_10

I_8

I_9

I_11

I_12

I_13

I_15

I_16

I_17

I_18

I_20

I_19

I_21

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 557812