Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีพบปะคน 2 วัย : การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน พื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โครงการ "เชิญอุ้ยมาเป็นครูให้ความรู้สู่ลูกหลาน : การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการถ่ายทดประสบการณ์และภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน" นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีพบปะคน 2 วัย : การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณโรงเรียนชุมชนสถาน (ราฎดรุณวิทย์) ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

K_1

K_2

K_3

K_4

K_5

K_6

K_7

K_8

K_9

K_10

K_11

K_12

K_13

K_14

K_15

K_16

K_18

K_19

K_20

K_21

 

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558953