Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีพบปะคน 2 วัย : การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน พื้นที่อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

โครงการ "โครงการเชิญอุ้ยมาเป็นครูให้ความรู้สู่ลูกหลาน : การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน" นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเวทีพบปะคน 2 วัย : การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 17-18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

L_1

L_2

L_4

L_6

L_7

L_8

L_9

L_10

L_12

L_13

L_14

L_15

L_16

L_17

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 559026