Home

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะ และดุริยางคศิลปะ โดยมี ดร.วิชุลดา มาตันบุญ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้จัดประชุมทีมงานวิจัยเพื่อวางแผนดำเนินงาน ในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำเพชร

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบสานนาฏศิลปะ และดุริยางคศิลปะ โดยมี ดร.วิชุลดา มาตันบุญ เป็นหัวหน้าโครงการได้จัดประชุมทีมงานวิจัยเพื่อวางแผนดำเนินงาน ในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำเพชร วันที่ 3 เดือนมิถุนายน 2559 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

a_04

a_02

a_01

a_03

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558966