Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบ และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบ และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:30 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

v_04

v_02

v_01

v_08

v_06

v_05

v_07

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 557821