Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ : พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

n_1

n_2

n_3

n_4

n_5

n_6

n_7

n_8

n_9

n_10

n_12

n_11

n_13

n_14

n_15

n_17

n_18

n_19

n_20

n_21

n_22

n_23

n_24

n_25

n_26

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558977