Home

หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ต้อนรับผู้บริหารและทีมงานมูลนิธิรักษ์ไทย

หัวหน้าศูนย์วิจัยสมทบ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ต้อนรับผู้บริหารและทีมงานมูลนิธิรักษ์ไทย และลงนามในสัญญาโครงการศึกษาการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่มและองค์กรภาคประชาสังคมด้านเอดส์ และจัดทำ Mapping ข้อมูลการเข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ZZ1

ZZ2

ZZ3

ZZ4

ZZ5

ZZ6

ZZ7

ZZ8

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558979