Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาใน 4 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โครงการ "โครงการเชิญอุ้ยมาเป็นครูให้ความรู้สู่ลูกหลาน : การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน" และศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ไทในล้านนา และ กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาใน 4 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

AA8

AA3

AA4

AA6

AA7

AA5

 

AA10

AA11

AA9

AA12

AA13

AA14

AA2

AA1

AA15

 

 

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 582616