Home

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โครงการ "โครงการเชิญอุ้ยมาเป็นครูให้ความรู้สู่ลูกหลาน : การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน" และศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ไทในล้านนา และ กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

BB2

BB3

BB4

BB5

BB6

BB7

BB8

BB9

ฐานข้อมูล
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 558958